2 4    l a t a    d o ś w i a d c z e ń  

Nowoczesne ogrodzenia
w technologii betonu płukanego

Ogro­dze­nia be­to­no­we fir­my STY­L-BET to no­wo­cze­sny mo­du­ło­wy sys­tem ogro­dze­nio­wy, któ­ry po­zwa­la na kon­fi­gu­ra­cję przez Klien­ta, pro­jek­tan­ta czy mon­ta­ży­stę.

Skład­ni­ki sys­te­mu to ele­men­ty ogro­dze­nia ta­kie jak: ele­ment słup­ka ogro­dze­nio­we­go, pu­stak mię­dzy­słup­ko­wy, po­kry­wa słup­ka ogro­dze­nio­we­go i po­kry­wa mię­dzy­słup­ko­wa w wer­sji pro­stej i ko­per­to­wej. Kształt i wy­mia­ry ele­men­tów ogro­dze­nia, po­zwa­la­ją na swo­bo­dę i do­wol­ność mo­du­ło­wa­nia ogro­dze­nia w opar­ciu o no­wo­cze­sne wzo­ry, za­rów­no co do wy­so­ko­ści słup­ków ogro­dze­nio­wych, jak i sze­ro­ko­ści przę­seł mię­dzy­słup­ko­wych.

Ofer­ta fir­my STY­L-BET za­wie­ra oko­ło 20 wy­mia­rów po­kryw słup­ków ogro­dze­nio­wych i po­kryw co­ko­łów, co daje moż­li­wość wy­ko­rzy­sta­nia pro­duk­tu do in­nych ogro­dzeń i in­nych ma­te­ria­łów wy­ko­rzy­sty­wa­nych do bu­do­wy ogro­dze­nia, tak jak klin­kier, ce­gła lub ka­mień na­tu­ral­ny.

Na­sze wy­ro­by są do­sko­na­łą pro­po­zy­cją na ogro­dze­nia po­se­sji pry­wat­nych, ogro­dze­nia za­kła­dów prze­my­sło­wych, obiek­tów han­dlo­wych, ogro­dze­nia ogro­dów, a ich es­te­ty­ka i trwa­łość są gwa­ran­cją ogro­dze­nia w do­brym sty­lu. Wy­peł­nie­nie przę­seł ogro­dze­nio­wych po­zo­sta­wia­my w dys­po­zy­cji Klien­ta, co po­zwa­la na swo­bo­dę wi­zu­ali­za­cji i do­wol­ność pro­jek­to­wą ogro­dze­nia.


Więcej na  naszej stonie głównej.

Zobacz również  zdjęcia w naszej galerii.

© styl-bet