2  2       l  a  t  a     d  o  ś  w  i  a  d  c  z  e  ń     
- ogrodzenia w technologii betonu płukanego
Je­ste­śmy wio­dą­cym pro­du­cen­tem pre­fa­bry­ko­wa­nych be­to­no­wych ele­men­tów ma­łej ar­chi­tek­tu­ry z wy­ko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go. Do pro­duk­cji i fak­tu­ro­wa­nia na­szych wy­ro­bów, w tym ogro­dzeń, uży­wa­my kru­szyw na­tu­ral­nych w po­sta­ci żwi­rów i gry­sów, w nie­zwy­kle bo­ga­tej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej i zróż­ni­co­wa­nej frak­cji. Na­sza ofer­ta OGRO­DZE­NIA to sys­tem ogro­dze­nio­wy, któ­ry po­zwa­la na do­wol­ną kon­fi­gu­ra­cję ogro­dze­nia, za­rów­no z po­zio­mu Klien­ta, pro­jek­tan­ta czy też mon­ta­ży­sty ogro­dzeń. Na sys­tem i jego bu­do­wę skła­da­ją się ta­kie ele­men­ty ogro­dze­nia jak: ele­ment słup­ka ogro­dze­nio­we­go,, pu­stak mię­dzy­słup­ko­wy, po­kry­wa słup­ka ogro­dze­nio­we­go i po­kry­wa mię­dzy­słup­ko­wa w wer­sji pro­stej i ko­per­to­wej. Kształt i wy­mia­ry ele­men­tów ogro­dze­nia, wy­stę­pu­ją­cych w sys­te­mie, po­zwa­la­ją na swo­bo­dę i do­wol­ność mo­du­ło­wa­nia ogro­dze­nia, za­rów­no co do wy­so­ko­ści słup­ków ogro­dze­nio­wych, jak i sze­ro­ko­ści przę­seł mię­dzy­słup­ko­wych. Ofer­ta za­wie­ra oko­ło 20 wy­mia­rów po­kryw słup­ków ogro­dze­nio­wych i po­kryw co­ko­łów, co daje moż­li­wość wy­ko­rzy­sta­nia pro­duk­tu do in­nych ogro­dzeń i in­nych ma­te­ria­łów wy­ko­rzy­sty­wa­nych do bu­do­wy ogro­dze­nia, tak jak klin­kier, ce­gła lub ka­mień na­tu­ral­ny. Na­sze wy­ro­by są do­sko­na­łą pro­po­zy­cją na ogro­dze­nia po­se­sji pry­wat­nych, ogro­dze­nia za­kła­dów prze­my­sło­wych, ogro­dze­nia obiek­tów han­dlo­wych, ogro­dze­nia ogro­dów i in­nych, a ich es­te­ty­ka i trwa­łość są gwa­ran­cją ogro­dze­nia w do­brym sty­lu. Wy­peł­nie­nie przę­seł ogro­dze­nio­wych po­zo­sta­wia­my w dys­po­zy­cji Klien­ta, co po­zwa­la na swo­bo­dę wi­zu­ali­za­cji i do­wol­ność pro­jek­to­wą ogro­dze­nia, wpa­so­wa­nie się w oto­cze­nie i kli­ma­ty są­siedz­twa ogro­dze­nia. Na­sze 19–let­nie do­świad­cze­nie gwa­ran­tu­je re­ko­men­da­cje na­sze­go sys­te­mu ogro­dze­nia, któ­re zna­la­zło uzna­nie i za­sto­so­wa­nie na pol­skim ryn­ku i spra­wi­ło, że na­le­ży­my do ści­słej czo­łów­ki pro­du­cen­tów tego typu ele­men­tów ogro­dze­nia i ogro­dzeń w Pol­sce. Wa­lo­ry użyt­ko­we i es­te­ty­ka na­sze­go OGRO­DZE­NIA, 5–let­nia gwa­ran­cja, ja­kość za­rzą­dza­nia pro­duk­cją zgod­na z nor­mą EN ISO 9001:2008 po­zwa­la­ją na stwier­dze­nie, że sa­tys­fak­cja z ogro­dze­nia jest gwa­ran­to­wa­na, a po­twier­dza­ją to opi­nie na­szych do­tych­cza­so­wych Klien­tów, któ­rzy sko­rzy­sta­li z ofer­ty ogro­dzeń sys­te­mu ogro­dze­nio­we­go, cie­sząc się z jego wy­so­kiej ja­ko­ści, trwa­ło­ści i funk­cjo­nal­no­ści.
Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wą ofer­tą na­szych wy­ro­bów na stro­nie: